17 november 2015

Algemene Voorwaarden en privacy verklaring

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Liris kindercoaching is opgericht door Titia Scheepe gevestigd te Arnhem (Rijkerswoerd) en ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 58955356. Liris kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar worden samen met hun ouders gecoachd waarbij de ouders kijken wat hun kwaliteiten zijn in de opvoeding.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Liris kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering

Bij verhindering graag minimaal een dag van te voren afzeggen.

4. Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn is 10 dagen na factuurdatum. De factuur dient door de ouder/verzorger zelf te worden overgemaakt naar de rekening van L.M. Scheepe te Arnhem . Wanneer het bedrag na 14 dagen vanaf de factuurdatum niet zichtbaar op de rekening van de ontvanger staat is zij genoodzaakt een 1e betalingsherinnering te sturen. Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2de betalingsherinnering met 10 euro extra administratiekosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor uw rekening komen. Liris kindercoaching is hierbij gerechtigd de behandeling op te schorten.

5. Aansprakelijkheid

Het advies van Liris kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Liris kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Liris kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Liris kindercoaching. Vergoeding aan de ouders kan nooit meer bedragen dan het maximale bedrag dat Liris kindercoaching tot dan toe zichtbaar op haar rekening heeft ontvangen.

6. Vertrouwelijkheid

Liris kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Liris kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondergetekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Liris kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Privacy verklaring

 

Privacyverklaring Liris Kindercoaching


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Titia Scheepe. Ik ben de eigenaar van Liris Kindercoaching te Arnhem en ingeschreven bij dekvk ondernummer 58955356

 

Persoonsgegevens

 Doel van de verwerking:

Ik gebruik uw  persoonsgegevens enkel om met u in contact te komen (contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts), met u te communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik u gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per mail, via de website of op een andere manier, dan gebruik ik deze gegevens enkel en alleen om met u in contact te komen en met u te communiceren. Komt er geen overeenkomst door dienstverlening tot stand, dan worden de gegevens na 6maanden verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht u ja zeggen om met mij te werken  (of het nu om coaching, workshops, kernvisiemethode, bijles, voorstellingen of andere diensten van mij) dan vraag ik u waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef dan is dat uiteraard alleen met uw toestemming.

Zonder toestemming worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Ik heb er alles aangedaan om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruik maken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetpr0vider.

Op internet bewaar ik niets van u. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben.

U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw  toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd en vernietigd.

Rechten betrokkene

Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hiervoor  met mij contact  opnemen.

Titia Scheepe

Arnhem, juni 2018